کمیته ها

احزاب و تشکل های سیاسی عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان خراسان رضوی

1 انجمن اسلامی مهندسین خراسان رضوی
2 انجمن اسلامی فرهنگیان خراسان رضوی
3 حزب مؤتلفه اسلامی خراسان رضوی
4 جامعه انجمن های اسلامی اصناف خراسان رضوی
5 جامعه اسلامی کارمندان خراسان رضوی
6 جامعه اسلامی فرهنگیان خراسان رضوی
7 انجمن اسلامی کارگران خراسان رضوی
8 جامعه حضرت زینب سلام الله علیها
9 حزب عدالت طلبان ایران اسلامی
10 کانون رویشهای انقلاب اسلامی
11 کانون دانشگاهیان ایران اسلامی
12 کانون تربیت اسلامی
13 جمعیت اسلامی فرهنگیان خراسان رضوی
14 جمعیت اسلامی مهر خاور خراسان رضوی
15 جمعیت دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی
16 کانون دانش آموختگان وفارغ التحصیلان خراسان
17 جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی
18 جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی
19 جبهه ایستادگی ایران اسلامی
20 جامعه اسلامی مدیران
21 جمعیت مطالبه گران حاشیه شهر مشهد مقدس
22 جبهه پایداری انقلاب اسلامی خراسان رضوی
23 جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
24 حزب توسعه و عدالت
25 جمعیت پیشرفت و عدالت
26 جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی
27 انجمن اسلامی پزشکان
28 جمعیت مطالبه گران حاشیه شهر مشهد
29 جمعیت یاران خراسانی
30 جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی
31 تشکل معتمدین پایگاههای محلات (یاران)
32 جمعیت حامیان انقلاب اسلامی
33 جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی.
34 جامعه اسلامی کارگران